AGB

Ogólne warunki handlowe

1. zakres stosowania

Dla wszystkich zamówień składanych przez konsumentów i przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązują następujące warunki.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w wykonywaniu działalności gospodarczej lub wolnego zawodu.

W stosunku do przedsiębiorców obowiązują następujące zasady: Jeżeli przedsiębiorca posługuje się sprzecznymi lub uzupełniającymi ogólnymi warunkami handlowymi, ich ważność zostaje niniejszym odrzucona; stają się one częścią umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie się na nie zgodzimy.

2 Strona umowy, zawarcie umowy, możliwości korekty

Umowa sprzedaży schodzi z firmy SteinRein – Tobias Lepschy.

Poprzez umieszczenie produktów w sklepie internetowym składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te artykuły. W pierwszej kolejności mogą Państwo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i w każdej chwili przed złożeniem wiążącego zamówienia skorygować swoje dane, korzystając z udostępnionych i objaśnionych w tym celu w procesie składania zamówienia środków pomocniczych do korekty. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie na przycisk zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia otrzymają Państwo kolejne potwierdzenie drogą mailową.

3. język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Język(i) stosowany(e) przy zawieraniu umowy: niemiecki

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Państwu dane dotyczące zamówienia oraz nasze ogólne warunki handlowe w formie tekstowej. Ze względów bezpieczeństwa tekst umowy nie jest już dostępny przez Internet.

4. warunki dostawy

Koszty wysyłki zostaną doliczone do podanych cen produktów. Więcej informacji na temat kosztów wysyłki można znaleźć w ofertach.

Dostawy realizujemy wyłącznie drogą wysyłkową. Odbiór własny towaru nie jest niestety możliwy.

Nie realizujemy dostaw do punktów pakowania.

5. płatność

W naszym sklepie mogą Państwo wybrać jedną z następujących metod płatności:

PayPal Plus
W ramach usługi płatniczej PayPal Plus oferujemy Państwu różne metody płatności jako Usługi PayPal. Zostaniesz przekierowany na stronę dostawcy usług internetowych PayPal. Tam możesz wprowadzić swoje dane płatnicze, potwierdzić wykorzystanie Twoich danych przez PayPal oraz instrukcję płatności dla PayPal.

Jeśli wybrałeś metodę płatności PayPal, musisz być tam zarejestrowany, aby móc zapłacić kwotę faktury lub musisz najpierw zarejestrować się i legitymować swoimi danymi dostępu. Transakcja płatnicza jest realizowana automatycznie przez PayPal niezwłocznie po potwierdzeniu dyspozycji płatniczej. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie procesu zamawiania.

Natychmiast przez klarnę
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy usług online Sofort GmbH. Aby móc zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem Sofort, musisz posiadać konto bankowe, które jest aktywne dla bankowości internetowej, odpowiednio się zidentyfikować i potwierdzić nam dyspozycję płatności. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie procesu zamawiania. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona przez Sofort natychmiast po jej dokonaniu, a Twoje konto zostanie obciążone.

6. prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z zasadami odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcom nie przysługuje dobrowolne prawo do odstąpienia od umowy.

7. zastrzeżenie tytułu prawnego

Towar pozostaje naszą własnością do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.
W przypadku przedsiębiorców obowiązuje dodatkowo następująca zasada: Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych. Mogą Państwo odsprzedać towar zastrzeżony w zwykłym toku działalności gospodarczej, przy czym z góry odstępują nam Państwo wszelkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży – niezależnie od połączenia lub wymieszania towaru zastrzeżonego z nową rzeczą – w wysokości kwoty rachunku, a my przyjmujemy to odstąpienie. Pozostają Państwo upoważnieni do ściągania należności, ale możemy również sami ściągać należności, jeśli nie wywiążą się Państwo ze swoich zobowiązań płatniczych.

8 Gwarancja i rękojmia

O ile poniżej nie ustalono wyraźnie inaczej, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady.
W przypadku zakupu towarów używanych przez konsumentów obowiązuje następująca zasada: jeżeli wada wystąpi po upływie jednego roku od dostawy towaru, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, mogą być reklamowane w ustawowym terminie przedawnienia wynoszącym dwa lata od dostawy towaru.
Dla przedsiębiorców termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad nowo wyprodukowanych towarów wynosi jeden rok od przejścia ryzyka. Sprzedaż towarów używanych odbywa się z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji. Ustawowe terminy przedawnienia prawa do roszczeń zwrotnych zgodnie z § 445a BGB pozostają nienaruszone.
W odniesieniu do przedsiębiorców za uzgodnienie jakości towaru uznaje się wyłącznie nasze własne informacje oraz zawarte w umowie opisy produktów producenta; nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub inne oświadczenia reklamowe.
Jeżeli dostarczona rzecz jest wadliwa, to w pierwszej kolejności udzielimy przedsiębiorcom rękojmi, według naszego wyboru, poprzez usunięcie wady (poprawa następcza) lub poprzez dostarczenie rzeczy wolnej od wad (dostawa zastępcza).
Powyższe ograniczenia i skrócenie terminów nie obowiązują w przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania.
– w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia
– w przypadku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków, jak również w przypadku zamiaru popełnienia oszustwa
– w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne)
– w ramach promesy gwarancyjnej, jeżeli została ona uzgodniona, lub
– w zakresie, w jakim otwiera się zakres zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.
Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach można znaleźć wraz z produktem oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

9. odpowiedzialność

W przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, nasza odpowiedzialność jest zawsze nieograniczona.
– w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia
– w przypadku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków
– w przypadku przyrzeczenia gwarancji, jeżeli zostało ono uzgodnione, lub
– w zakresie, w jakim otwiera się zakres zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.
W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (zobowiązania podstawowe), spowodowanego lekkim zaniedbaniem z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, wysokość odpowiedzialności jest ograniczona do szkody, którą można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy i której wystąpienia należy się spodziewać.
W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

10. rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS), którą można znaleźć tutaj. Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.

11. przepisy końcowe

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.


AGB stworzone z rechtstexter.de.

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Profitieren Sie von aktuellen Angeboten und Aktionen rund um SteinRein.

btrusted Siegel