Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy i przykładowy formularz odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy
(Konsumentem jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej).

Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty,

 • w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, wzięliście lub wzięła w posiadanie towar, jeśli zamówiliście jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub będą dostarczone jednolicie;
 • w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru lub weszła w posiadanie ostatniego towaru, jeżeli zamówili Państwo kilka towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one dostarczane osobno;
 • w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki, jeśli zamówili Państwo towar, który jest dostarczany w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach;

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo:

SteinRein
Oberbreitenauer Straße 13E
84030 Landshut

Telefon: +49 871 – 202 85 275
Faks: +49 871 – 202 16 755
Adres e-mail: shop@steinrein.com

w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo skorzystać z załączonego przykładowego formularza anulowania rezerwacji, który nie jest obowiązkowy.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślą Państwo zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (www.steinrein.com). Jeśli skorzystają Państwo z tej opcji, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiej rezygnacji.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślą Państwo zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy mamy obowiązek niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy standardowej oferowany przez nas). W przypadku takiego zwrotu używamy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami takiego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu 14 dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towaru.

Podstawy do wykluczenia lub rozwiązania umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów

 • w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja wymaga indywidualnego wyboru lub ustalenia przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb;
 • w przypadku dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony;
 • na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, ale które mogą być dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których bieżąca wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • na dostawę gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

 • za dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli po dostawie usunięto z nich pieczęć;
 • za dostawę towarów, jeśli po dostawie ze względu na swój charakter zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami;
 • w przypadku dostarczania nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo anulować umowę, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza).

 • Do SteinRein – Oberbreitenauer Straße 13E – 84030 Landshut, adres e-mail: shop@steinrein.com :
 • Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/.
 • świadczenie następującej usługi (*)
 • Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
 • Nazwa konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Aby otworzyć pliki PDF oferowane do pobrania, potrzebny jest dodatkowy program, taki jak Adobe Reader, który można pobrać bezpłatnie z Internetu. Aktualną wersję programu Adobe Reader można znaleźć tutaj .

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Profitieren Sie von aktuellen Angeboten und Aktionen rund um SteinRein.

btrusted Siegel